امروزه در کشورمان ایران نماهای ساختمانی زیادی طراحی و اجرا می شوند . اما نکته ای که در بسیاری از طراحی ها گاها فراموش می شود بحث مهم خلاقیت در طراحی نما و بهره گیری صحیح از مصالح است .همانطور که می دانید طراحی نمای ساختمان با رعایت اصول زیست محیطی یکی از اصول معماری سبز به شمار می رود .

اما راهکار خلاق شدن و متفاوت دیده شدن در چیست؟

راهکار فقط در پرسنال برندینگ اینستاگرامی بدون ارزش آفرینی جدید نیست، راهکار فقط در برگزاری کنفرانس و همایش ها و تبلیغات برای ملی یا بین المللی بودن آن نیست، راهکار فقط در تاسیس انجمن های با اسم های متنوع و برگزاری دوره های آموزشی بیشمار و تدریس به صورت واحد دانشگاهی نیست،، راهکار در هرچه هست به ذهنیت خود ما مهندسین بر میگردد، به عقایدمان به فرهنگی که بینمان این سال ها جا افتاده است. فرهنگی که میگوید نه تنها خود خلاق نیستی بلکه پیش روی شرکت هایی که قصد در آرمانی اندیشیدن و پیاده کردن ایده آل های ذهن خود هستند آنقدر مانع بیانداز که تو همچنان موفق تر از آنها دیده شوی!

schedule

26 شهریور 1392

group

تم فارست

label_outline

طراح وب

عکس پروژهمرتبط